هیومیک-مرغی-(2)
کود هیومیک مرغی Tilox
مایـع، تک عنصـری

بسته بندی ۱ و ۵ و ۲۰ لیتری

  • افزایش کیفیت و کمیت محصولات و رشد مطلوب گیاهان  با ترکیبی متعادل از مواد آلی عناصر مصرفی در خاک
هیومیک مرغی (1)