برنامه تخصصی تغذیه کودی هندوانه

مشخصات گیاهشناسی هندوانه

هندوانه از خانواده کدوئیان Cucurbitaceae و از  جنس Citrullu  بـا نام انگلیسی Water-melon است.

 

شرایط کشت هندوانه
دمای مناسب رشد

هندوانه گیاهی گرمسیری یا نیمه گرمسیری است و دمای مناسب رشد و نمو آن ۳۵-۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.

هندوانه مخصوص مناطق دارای تابستان طولانی و گرم و خشک تا نسبتا مرطوب است.

 

دمای مناسب گلدهی

دمای ۳۵-۱۸ درجه ساتتیگراد جهت گلدهی و تولید هندوانه مناسب می باشد.

 

خاک مناسب

خاک های زهکشی شده شنی-لومی و غنی از مواد آلی برای پرورش هندوانه مناسب است.PH مناسب خاک برای رشد هندوانه ۶/۸ – ۵ می باشد.

 

طول دوره رشد و رسیدگی
 • هنگامی که پیچک های فرفری روی ساقه نزدیک ترین میوه، خشک و قهوه ای شود هندوانه آماده برداشت می شود.
 • بطور کلی زمان رسیدن هندوانه ۸۷ روز می باشد.
 • طول دوره رشد هندوانه در ارقام زودرس ۷۰-۸۰ روز است.
 • طول دوره رشد هندوانه ارقام میان رس ۸۰-۹۰ روز است.
 • طول دوره رشد هندوانه ارقام دیررس ۱۳۰-۱۴۰ روز است.

 

فصل کاشت و برداشت محصول

هندوانه گیاهی گرمسیری یا نیمه گرمسیری است و دمای مناسب رشد آن بالاتر از ۲۵درجه سانتیگراد می باشد.

هندوانه محصول فصل گرم – تابستان است.

 

آفات و بیماری های شایع هندوانه

 

بیماری های قارچی
 • آنتراکنوز هندوانه
 • پژمردگی فوزاریومی هندوانه
 • بوته میری هندوانه
 • سفیدک پودری

 

بیماری های ویروسی
 • ویروس موزائیک

 

آفات
 • شته
 • مگس خربزه
 • کرم لوله‌ای ریشه‌

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید هندوانه
۱-عنصر نیتروژن

نیتروژن موجب تسریع رشد رویشی و افزایش درشتی و وزن گیری میوه هندوانه می شود.

 

۲-عنصر فسفر

این عنصر فتوسنتز و انتقال انرژی را بهبود بخشیده و گلدهی و رشد محصول را افزایش می دهد.

 

۳-عناصر ریزمغذی

هندوانه به کمبود منگنر، بور، آهن، روی و کلسیم بسیار حساس است.

 

۴-عنصر آهن

عنصر آهن موجب افزایش سبزینگی و رشد رویشی در گیاه شده و کیفیت میوه را بهبود می بخشد.

 

۵-عنصر گوگرد

این عنصر در تمام مراحل رشد و نمو گیاه مورد نیاز می باشد و کیفیت محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

۶-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم علاوه بر تاثیر مستقیم بر میزان و کیفیت محصول، نقش بسزایی در پیشگیری و درمان بیماری پوسیدگی گلگاه و نیز کاهش خسارات ناشی از حمله آفات مکنده در گیاه دارد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی هندوانه
 • مصرف کودهای حاوی عنصر گوگرد در زمان رسیدگی محصول ، از آلودگی هندوانه به بیماری های قارچی پیشگیری و میزان خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.
 • مصرف کودهای حاوی سیلسیم و پتاسیم علاوه بر بهبودکیفیت محصول و مقاومت مکانیکی دیواره سلول ها ، از نفوذ آفات مکنده و عوامل بیماری زا پیشگیری و عمر انبارمانی میوه هندوانه را افزایش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و مایع ، همچنین کود پودر میکرو و کود مایع میکرو قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  گیاه هندوانه به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.