Artboard 1@2x
کود ۰-۴۴-۱۸ Tilox
NPK پـودری، چند عنصـری
بسته بندی ۱ و ۱۰ و ۲۰ کیلویی

استارتر قدرتمند برای افزایش رشد ریشه و تسریع رشد بهاره در درختان زینتی

Artboard 1