کلسیم+بر (1)
کود کلسیم بور Tilox
مایـع، چند عنصـری
  • رفع ناباروری و استحکام گیاهان به طور همزمان با سریعترین تامین کننده کلسیم و بر
کلسیم+بر (2)