پتاس 50 (2)
کود پتاس Power 50
مایـع، تک عنصـری
  • محصولی غنی از پتاس برای افزایش کیفیت گیاه
پتاس 50 (1)