پتاس 40 (2)
کود پتاس ۴۰ Manuring
مایـع، تک عنصـری
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد با مهمترین عنصر مورد نیاز گیاه
پتاس 40 (1)