میکرو (1)
کود میکرو Manuring
مایـع، چند عنصـری
  • مجموعه ای کامل از عناصر مورد نیاز گیاه
میکرو (2)