روی +بر (2)
کود روی بــر(فروت ست) Tilox
مایـع، چند عنصـری
  • منبعی غنی از روی و بر مورد نیاز برای بهبود عملکرد گیاه
روی +بر (1)