فسفر(1)
کود فسفر Amazing
مایـع، تک عنصـری
  • تامین فسفر مورد نیاز گیاه جهت بهبود کیفیت محصول
فسفر (2)