فسفر پتاس 100 (2)
کود فسفرپتاس۱۰۰ Nutrix
مایـع، چند عنصـری
  • اکسیری شفابخش و مغذی برای گیاهان
فسفر پتاس 100 (1)