15-15-15-(1)
کود ۱۵-۱۵-۱۵ Manuring
مایـع، چند عنصـری
  • ترکیبی متعادل از عناصر مورد نیاز گیاه
15-15-15 (2)