ساروت 80 (2)
کود ساروت ۸۰ Tilox
مایـع، تک عنصـری
  • منبع غنی از فسفر برای افزایش رشد و توسعه ی ریشه
ساروت 80 (1)