زینکوتک (1)
کود زینکوتک Manuring
مایـع، تک عنصـری
  • دریایی از عنصر مورد نیاز برای فعالیت های آنزیمی گیاه و افزایش مقاومت آن در برابر سرما و دمای پایین
زینکوتک (2)