8-5-8-(2)
کود خیار Tilox
مایـع، اختصاصی
  • کودی تاثیرگذار همراه با عناصر مورد نیاز گیاه
8-5-8 (1)