بـــُــر (1)
کود بور Nutrix
مایـع، تک عنصـری
  • مناسب جهت افزایش باردهی و گرده افشانی در گیاه
بـــُــر (2)