اسیدهیومیک (1)
کود اسید هیومیک Power
مایـع، بهساز خاک
بسته بندی ۱ و ۵ و ۲۰ لیتری
  • افزایش حجم ریشه و بهبود خواص بیولوژیکی محیط رشد
اسیدهیومیک (2)