آمینو اسید (2)
کود آمینو اسید Nutrix
مایـع، تک عنصـری
  • ترکیبی موثر در جلوگیری از استرس و تنشهای محیطی و همچنین کلات کننده عناصر
آمینو اسید (1)