برنامه تخصصی تغذیه کودی برنج

مشخصات گیاهشناسی برنج

برنج از خانواده گندمیان  (Gramineae Poaceae)و از جنس  Oryzaبـا نام انگلیسی   Rice است.

 

شرایط کشت برنج
دمای مناسب رشد
 • برنج از گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و دمای مناسب رشد آن بین ۲۰ تا ۳۷ درجه سانتی گراد می باشد.

 

دمای مناسب گلدهی و تولید
 • دمای کمتر از ۲۰درجه سانتیگراد باعث دیررسی و برداشت دیرهنگام محصول شده و دمای بیشتر از ۳۷درجه سانتیگراد نیز موجب کاهش باروری در خوشه می شود.

 

خاک مناسب رشد
 • برنج دارای ریشه های سطحی بوده و بهترین نوع خاک برای رشد آن خاک های لومی رسی حاوی مواد آلی است.
 • برنج به شوری آب و خاک تا حدودی مقاوم بوده و بهترین PH برای رشد آن ۵/۵ تا ۶/۵ می باشد.

 

طول دوره رشد و رسیدگی
 • رشد گیاهچه در خزانه
 • مرحله نشایی (ریشه دهی و شروع پنجه زنی) = ۳۰-۱۵ روز بعداز بذرپاشی
 • دوره پنجه زنی = ۱۵-۷ روز بعداز نشاء کاری

 

زمان بلوغ و تولید محصول

۱-دوره رشد زایشی

 • دوره طویل شدن ساقه و رشد خوشه در غلاف = ۳۵ تا ۴۵ رو بعداز نشاء کاری
 • دوره تکمیل اندام گل ، خوشه دهی، تشکیل دانه گرده و گلدهی = ۶۵-۵۵ روز بعداز نشاء کاری

۲-دوره رسیدگی

 • شیری شدن = ۷۰-۶۰ روز بعداز نشاء کاری
 • خمیری شدن دانه = ۷۵-۶۵ روز بعداز نشاءکاری
 • رسیدن دانه = ۸۰-۷۵ روز بعداز نشاء کاری
 • برداشت = ۹۵-۸۰ روز بعداز نشاء کاری

 

 فصل کاشت و برداشت محصول

شروع فصل کاشت برنج  با افزایش دما و از اواسط بهار و زمان برداشت محصول نیز اواخر شهریورماه می باشد.

 

آفات و بیماری های شایع برنج
بیماری ها
 • بلاست برنج    Pyricularia grisea
 • پوسیدگی جیبرلایی طوقه و ریشه Gibberella fujikuroi
 • سوختگی غلاف برنج Rhizoctonia solani
 • لکه قهوه‌ای Brown spot
 • بلایت غلافSheath blight

 

آفات
 • کرم ساقه خوار برنج chilo suppressalis
 • کرم برگخوار سبز Naranga aenescens
 • سر خرطومی ریشه برنج Hydroriomus sinuaticollis
 • زنجرک سبز برنج Cicadella viridis L

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید برنج
۱-عنصر نیتروژن

این عنصر با بهبود فعالیت فتوسنتز موجب تسریع رشد رویشی گیاه می شود.عنصر نیتروژن تعداد خوشه و میزان درصد کربوئیدرات را در دانه برنج افزایش می دهد.

 

۲-عنصر فسفر

این عنصر جهت توسعه ریشه و استقرار گیاهچه ضروری بوده و میزان گلدهی و تعداد دانه در خوشه و نیز  میزان نشاسته را در دانه برنج افزایش می دهد.

 

۳-عنصرپتاسیم

عنصر پتاسیم موجب افزایش رشد رویشی و میزان تولید در برنج  می شود. پتاسیم  وزن و کیفیت دانه برنج را بهبود بخشیده و  از عناصر ضروری جهت تکمیل و رسیدگی محصول می باشد.

 

۴-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم موجب تسریع رشد رویشی و افزایش درصد گلدهی و میزان تولید در برنج می شود.

مصرف کلسیم در مرحله تشکیل و رسیدگی دانه، کیفیت و عمر انبارمانی محصول را افزایش می دهد.

 

۵-عنصر سیلسیم

عنصر سیلسیم مقاومت مکانیکی را در گیاه برنج بالا برده و مصرف آن در کنار عنصر پتاسیم علاوه بر افزایش میزان تولید، از ورس(خوابیدگی ساقه) پیشگیری می کند.

 

۶-عنصر گوگرد

گوگرد رشد رویشی در گیاه را تسریع کرده و کیفیت محصول را افزایش می دهد. این عنصر در پیشگیری از آلودگی برنج به بیماری های قارچی و باکتریایی و نیز کنترل خسارات ناشی از حمله آفات بسیار موثر می باشد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی برنج
 • مصرف کودهای حاوی سیلسیم و پتاسیم علاوه بر افزایش کیفیت محصول ، مقاومت دیواره سلول ها را بالا برده و از نفوذ آفات مکنده و عوامل بیماریزا به گیاه پیشگیری می کند. مصرف کود سیلسیم در برنج میزان استحکام فیزیکی ساقه را ارتقاء داده و درصد خوابیدگی(ورس) را به میزان زیادی کاهش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و مایع  همچنین کود پودر میکرو  و کود مایع میکرو قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز گیاه به عناصر غذایی در مراحل رشدی مختلف می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است  و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • مصرف کودهای اسید هیومیک همراه با آب آبیاری ، بدلیل خاصیت کلات کنندگی این ترکیبات، جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل کرده ، همچنین موجب رشد و توسعه ریشه شده و فرایند تولید را در گیاه بهبود می بخشد.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.