برنامه تخصصی تغذیه کودی خربزه وملون

مشخصات گیاهشناسی خربزه و ملون

خربزه و ملون از خانواده کدوئیان Cucurbitaceae و ازجنس  Cucumis  بـا نام انگلیسی Cucumais-melo است.

 

شرایط کشت خربزه و ملون
دمای مناسب رشد
 • خربزه و ملون گیاهی گرمسیری یا نیمه گرمسیری است و دمای مناسب رشد و نمو آن ۳۵-۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.
 • خربزه و ملون مخصوص مناطق دارای تابستان طولانی و گرم و خشک تا نسبتا مرطوب است.

 

دمای مناسب گلدهی
 • دمای ۳۵-۱۸ درجه ساتتیگراد جهت گلدهی و تولید خربزه و ملون مناسب می باشد.

 

خاک مناسب
 • خاک های زهکشی شده شنی-لومی و غنی از مواد آلی برای پرورش خربزه و ملون مناسب است.
 • PH مناسب خاک برای رشد خربزه و ملون ۶/۸ – ۵ می باشد.

 

طول دوره رشد و رسیدگی
 • هنگامی که پیچک های فرفری روی ساقه نزدیک ترین میوه، خشک و قهوه ای شود خربزه و ملون آماده برداشت می شود.
 • بطور کلی زمان رسیدن خربزه و ملون ۹۰-۱۸۰روز می باشد.

 

فصل کاشت و برداشت محصول
 • خربزه و ملون گیاهی گرمسیری یا نیمه گرمسیری است و دمای مناسب رشد آن ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگرادمی باشد.
 • خربزه و ملون محصول فصل گرم – تابستان است.

 

آفات و بیماری های شایع خربزه و ملون
بیماری ها
 • ویروس موزاییک زردی کدو
 • موزاییک هندوانه
 • موزاییک پیسک سبز خیار
 • موزاییک خیار
 • کوتولگی زردکدوییان
 • لکه حلقوی پاپایا
 • موزاییک کدو
 • موزاییک ارومیه ای
 • زردی شته زاد خیار
 • ویروس زردی
 • رگبرگ خیار
 • لکه نکروز خربزه
 • ویروس زردی کلروتیک کدو ییان
 • سفیدک پودری

 

 آفات
 • شته جالیز
 • مگس جالیز
 • سر خرطومی جالیز
 • مگس خربزه
 • کفشدوزک خربزه

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید خربزه و ملون
۱-عنصر نیتروژن

نیتروژن موجب تسریع رشد رویشی و افزایش درشتی و وزن گیری میوه خربزه و ملون می شود.

 

۲-عنصر فسفر

این عنصر فتوسنتز و انتقال انرژی را بهبود بخشیده و گلدهی و رشد محصول را افزایش می دهد.

 

۳-عناصر ریزمغذی

خربزه و ملون به کمبود منگنر، بور، آهن، روی و کلسیم بسیار حساس است.

 

۴-عنصر آهن

عنصر آهن موجب افزایش سبزینگی و رشد رویشی در گیاه شده و کیفیت میوه را بهبود می بخشد.

 

۵-عنصر گوگرد

این عنصر در تمام مراحل رشد و نمو گیاه مورد نیاز می باشد و کیفیت محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

۶-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم علاوه بر تاثیر مستقیم بر میزان و کیفیت محصول، نقش بسزایی در پیشگیری و درمان بیماری پوسیدگی گلگاه و نیز کاهش خسارات ناشی از حمله آفات مکنده در گیاه دارد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی خربزه و ملون
 • مصرف کودهای حاوی عنصر گوگرد در زمان رسیدگی محصول ، از آلودگی خربزه و ملون به بیماری های قارچی پیشگیری و میزان خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.
 • مصرف کودهای حاوی سیلسیم و پتاسیم علاوه بر بهبودکیفیت محصول و مقاومت مکانیکی دیواره سلول ها ، از نفوذ آفات مکنده و عوامل بیماری زا پیشگیری و عمر انبارمانی میوه خربزه و ملون را افزایش می دهد.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و مایع ، همچنین کود پودر میکرو و کود مایع میکرو قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  گیاه خربزه و ملون به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.