سارکو در نمایشگاه ها و رویداد های تخصصی
تهران 1397
ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی-تهران- بهمن ماه ۱۳۹۷
تهران بهمن98
هفتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی-تهران - بهمن ماه ۱۳۹۸
شیراز اردیبشهت 1400
هفدهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی-شیراز- اردیبشهت ماه ۱۴۰۰
16
هشتمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران دیماه ۱۴۰۰
نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران دیماه ۱۴۰۱