برنامه تخصصی تغذیه کودی نخیلات

مشخصات گیاه شناسی نخیلات

نخیلات با نام علمی  Phoenix dactilifera از خانواده  Palmaceae و نام انگلیسی date palm است. گیاهی تک پایه است.

 

شرایط کشت نخیلات
دمای مناسب رشد
 • نقطه صفر رویشی نخل خرما درجه حرارت ۷ درجه سانتی‏گراد است و در درجه حرارت ۳۲ درجه سانتی‏گراد مطلوب ترین رشد را خواهد داشت.
 • دمای مناسب رشد نخل خرما درجه حرارت ۴۰-۳۸ درجه سانتی‌گراد می باشد.
 • مناطقی با تابستان های گرم و خشک برای پرورش این گیاه مناسب می باشد.

 

دمای مناسب گلدهی

دامنه دمایی ۲۶-۲۲ درجه سانتی گراد مناسب ترین دما جهت گرده افشانی درخت خرما می باشد.

 

خاک مناسب کشت

درخت خرما در انواع خاک ها کشت شده و به شوری و خشکی خاک مقاوم است.

 

طول دوره رشد و رسیدگی
 • از زمان تلقیح گل : اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت
 • تشکیل میوه : نیمه دوم اردیبهشت تا اوایل خرداد
 • رشد و وزن گیری میوه : اواسط تیرماه
 • شروع تغییر رنگ میوه : اواخر تیر تا اواخر مرداد
 • افزایش وزن و درصد وزن ماده خشک و رسیدگی میوه: شهریور تا آبان

 

برداشت محصول

اوایل شهریور تا پایان آبان ماه

 

آفات و بیماری های شایع خرما
بیماری ها
 • لکه گرافیولایی برگ Graphiola phoenicis
 • پوسیدگی گل آذین خرما
 • لکه آلترناریایی برگ
 • لکه سیاه برگ
 • خشکیدگی خوشه خرما بر اثر عوامل محیطی
 • سوختگی دم خوشه
 • پژمردگی فوزاریومی
 • زوال درخت خرما
 • پوسیدگی نرم انتهای تنه
 • فساد میوه خرما
 • بیماری‌های نماتودی

 

آفات
 • سپردار سفید خرما Parlatoria blanchardi
 • زنجره خرما Ommatissus binotatus
 • کرم گرده‌خوار خرما (شب پره بزرگ خرما) greater date moth
 • شب پره کوچک یا کرم میوه‌خوار خرما (سرخه یا حمیره) Batrachedea amydraula
 • سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus
 • سوسک کرگدنی خرما Oryctes elegans
 • سوسک چوبخوار یا شاخک بلند درخت خرما Pseudophihus testaceus
 • کنه گرد آلود خرما Oligonychus afrasiaticus

 

مهمترین عناصر غذایی در رشد و تولید خرما

 

۱-عنصر نیتروژن

نیتروژن موجب تسریع رشد رویشی درخت شده و در ساخت ترکیبات پروتئینی، اسیدهای آمینه و کربوهیدرات ها ، رشد رویشی، تشکیل گل با اندازه مناسب و میوه درشت تر ، عملکرد محصول و رسیدگی میوه موثر می باشد.

 

۲-عنصر فسفر

فسفر ، موجب رشد و توسعه سیستم ریشه درخت شده و کیفیت میوه را به میزان زیادی افزایش  می دهد. علاوه بر آن محرک گلدهی است و بر تعداد شکوفه و در نتیجه ،میزان تولید نهایی موثر می باشد.

 

۳-عنصرپتاسیم

پتاسیم محرک گلدهی است و بر تشکیل و درشتی میوه خرما و افزایش عملکرد موثر می باشد. همچنین موجب بهبود و کیفیت میوه شده و مقاومت گیاه را در برابر تنش های محیطی افزایش می دهد.

 

۴-عنصر کلسیم

عنصر کلسیم در رشد رویشی گیاه موثر است و میزان گلدهی و تولید را افزایش می دهد. این عنصر کیفیت و عمرانبارمانی میوه خرما را بهبود بخشیده و تا حد زیادی از آسیب های فیزیکی در زمان جابجایی میوه پیشگیری می کند.

 

۵-عنصر بر

این عنصر محرک گلدهی بوده و موجب تسهیل انتقال کلسیم در گیاه می شود. همچنین با افزایش استحکام دمبرگ و دمگل از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه پیشگیری کرده و کیفیت و بازارپسندی محصول را به میزان زیادی افزایش می دهد.

 

۶-عنصر روی

 این عنصر بر رشد رویشی گیاه ،میزان گلدهی و تولید موثر می باشد. عنصر روی از ریزش نابهنجار شکوفه و میوه پیشگیری کرده و میزان تولید را افزایش می دهد.

 

۷-عنصر گوگرد

 این عنصر رشد رویشی درخت را تسریع کرده و کیفیت میوه را افزایش می دهد. همچنین این عنصر در پیشگیری از آلودگی به بیماری های قارچی و باکتریایی و نیز کنترل خسارات ناشی از حمله آفات بسیار موثر می باشد.

 

توصیه های عمومی در تغذیه کودی نخیلات
 • مصرف کودهای حاوی عنصر گوگرد در زمان رسیدگی محصول ، از آلودگی میوه به بیماری های قارچی پیشگیری و میزان خسارت ناشی از آن را کاهش می دهد.
 • بعداز برداشت جهت پیشگیری از سال آوری درخت مصرف کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عناصر ریزمغذی توصیه می شود.
 • با توجه به شرایط محیطی کود آهن پودری و آهن مایع ، همچنین کود میکرو پودری و میکرو مایع قابلیت جایگزینی دارند.
 • برنامه کودی پیشنهادی براساس نیاز  نخیلات به عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد و نمو آن می باشد.
 •  مقادیر توصیه شده و نحوه مصرف عمومی است و با توجه به آزمون خاک و نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.
 • بدلیل خاصیت کلات کنندگی کودهای اسید هیومیک مصرف این ترکیبات همراه با آب آبیاری ، موجب رشد و توسعه ریشه شده و جذب عناصر مغذی موجود در خاک را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند.
 • جهت پوشانندگی کامل و افزایش راندمان مصرف و کارایی کودها ، استفاده از مکمل کودی سورفکتانت غیر یونی سارکو SURFACTANT  توصیه می شود.